โครงการธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
  
การอนุรักษ์และเฝ้าระวัง
ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
"ระดับดีเด่น"
 
  
การรับรองระบบการจัดการ
 สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก.14001-2548
 
  
EIA Monitoring Awards 2011

 

  
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3
ปี 55-58
 
  
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3
ปี 59-62
 
  
องค์กรนำร่องต้นแบบที่มี
การจัดทำคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์
  
 
ใบรับรองค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร
 

 

title reward sanitation2

  
การรับรองระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามมาตรฐานเลขที่ 
มอก.18001-2542
 
  
ประกาศเกียรติคุณระดับต้น
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
จากการทำงานให้เป็นศูนย์
ประจำปี 2556
 
  
การรับรองระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามมาตรฐานเลขที่ 
มอก.18001-2554
 
  
รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสถาพแวดล้อมในการทำงาน
ระดับประเทศ ประจำปี 2557

 

  
ประกาศเกียรติคุณระดับต้น
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการทำงาน
ให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2557
 
  
ประกาศนียบัตรโครงการ
สถานประกอบการปลอดภัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
 
 
  
ประกาศเกียรติคุณ
ระดับทองแดง
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการทำงาน
ให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2558
 

 

  
CSR-DIW Award
ประจำปี 2555
 
  
CSR-DIW Continuous Award
ประจำปี 2556
 
  
CSR-DIW Continuous Award
ประจำปี 2558
 
  
รางวัลชมเชยโครงการที่มี
การปฏิบัติสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล ประจำปี 2558

ข้อคิดเห็น-ข้อร้องเรียน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

086320
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
61
102
85901
710
1420
86320

Your IP: 10.20.222.245
2019-07-16 04:09